ممنونیم که انتشارات بعثت را برای همکاری انتخاب کرده اید. رزومه شما حتما بررسی خواهد شد و براساس شرایط و معیارهای انتشارات در خصوص همکاری با شما تصمیم گرفته خواهد شد.

در صورت ارسال فایل ترجمه ، حتما فایل کتاب مبدا را نیز ضمیمه کنید.

 

همکاری با ما

  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • فایل ها را به اینجا بکشید