قیمت کتب مطابق قیمت پشت جلد در سایت ارائه می‌گردد.
تمامی کتاب‌ها به‌صورت نو تقدیم می‌گردند و کتاب دست دوم و مستعمل ارائه نمی‌شود.
هزینه پست یا پیک که در سایت قید شده‌، به قیمت کتاب اضافه می‌گردد.