انتشارات بعثت در سال ۱۳۴۷ در شرایطی که جامعه نیازمند تلاش‌های روشنگرایانه‌ی علمی و احیای الگوهای دینی بوده است به همت نویسنده و سخنور نامی شادروان استاد فخرالدین حجازی و جمعی از دوستانش شکل گرفت. فعالیت این انتشارات در زمینه نشر آثار مفید و مورد نیاز جامعه به‌ویژه کتب دانشگاهی می باشد.